حقوق و علوم سیاسی - لیست آثار

زبان تخصصی متون حقوقی 4

فاطمه السادات هاشمی دمنه

9,000 6,300 تومان

حقوق مدنی 8

مریم صفرپور

18,000 12,600 تومان

آیین دادرسی مدنی 3

فاطمه السادات هاشمی دمنه

15,000 10,500 تومان

حقوق مدنی 6

مریم صفرپور

9,000 6,300 تومان

ادله اثبات دعوا

لیلا هاشمی

10,000 7,000 تومان

حقوق اداری 1

مریم صفرپور

12,500 8,750 تومان

حقوق جزای عمومی 3

جمیله کرمی

12,500 8,750 تومان

متون فقه 3

احمد احسانی فر

20,000 14,000 تومان