طنز - لیست آثار

مناجات

عباس حسین نژاد

از 6,000 تا 35,000 از 4,740 تا 24,500 تومان

شوخ طبعی های طلبگی

محمدحسین قدیری

8,000 5,600 تومان

آقازاده عزیز

محمدرضا شهبازی

8,000 5,600 تومان

تاریخ مستطاب آمریکا

محمدصادق کوشکی

از 10,000 تا 35,000 از 7,900 تا 24,500 تومان

آبنبات هل دار

مهرداد صدقی

از 16,000 تا 50,000 از 12,640 تا 35,000 تومان

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 45,000 از 10,665 تا 22,500 تومان

دهکده خاک بر سر

فائضه غفار حدادی

از 17,000 تا 40,000 از 13,430 تا 28,000 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 4,740 تا 19,600 تومان

گچ پژ

سوره مهر

از 5,000 تا 8,000 از 3,500 تا 5,600 تومان

خوشه ها

منصور سلجوقیان اصفهانی

10,000 7,000 تومان

از جلو نظام

سوره مهر

3,500 2,450 تومان

ریفرم

آرش فروغی

10,000 7,000 تومان

دفتر خاطرات حیوانات

سوره مهر

از 4,000 تا 8,000 از 2,800 تا 5,600 تومان

بمب کلاغی

سوره مهر

9,500 6,650 تومان

آخرین نشان مردی

مهرداد صدقی

از 12,500 تا 15,000 از 8,750 تا 10,500 تومان

فیض بوک

ناصر فیض

از 6,000 تا 10,000 از 4,200 تا 7,000 تومان