کتاب های

تمومش کن

محسن صدیقی مشکنانی

12,000 تومان

چی با بقیه فرق داره؟

محسن صدیقی مشکنانی

6,000 تومان

چی با چی جوره؟

محسن صدیقی مشکنانی

6,000 تومان

کی؟ از کجا فهمیدی؟

محسن صدیقی مشکنانی

6,000 تومان

راهنمای پروژه پایانی

دکتر محسن صدیقی مُشکِنانی

12,000 تومان

طراحی شی گرای سیستم ها

محسن صدیقی مشکنانی

9,000 تومان

در مورد تحقیق

دکتر محسن صدیقی مُشکِنانی

6,000 تومان

راهنمای درس سمینار

محسن صدیقی مشکنانی

15,000 تومان

مهندسی نرم افزار همراه

دکتر محسن صدیقی مُشکِنانی

9,000 تومان

راهنمای انتخاب

محسن صدیقی مشکنانی

6,000 تومان