کتاب های

متون فقه 4

علی جعفری

18,500 تومان

حقوق تجارت 4

فاطمه السادات هاشمی

15,000 تومان

زبان تخصصی متون حقوقی 4

فاطمه السادات هاشمی دمنه

9,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 3

فاطمه السادات هاشمی دمنه

15,000 تومان

حقوق مدنی 6

مریم صفرپور

9,000 تومان

حقوق اداری 1

مریم صفرپور

12,500 تومان

جرم شناسی

علی جعفری

25,000 تومان

حقوق مدنی 5

مریم صفرپور

12,500 تومان

کیفرشناسی

جمیله کرمی

9,000 تومان

اصول فقه 1

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 تومان

اصول فقه ۲

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 تومان

آیین دادرسی مدنی 1

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 تومان

حقوق مدنی 1

مریم صفرپور

10,000 تومان

حقوق تجارت 1

فاطمه السادات هاشمی

15,000 تومان