������������ �������� ���� �������� �� ������������ �������������� - مجموعه اثر