������������ �������� ���� �������� �� �������� ������������ - مجموعه اثر