������������ �������� �������� ������������ - مجموعه اثر