������ ���������� �� �������� ���� ���������� ������������ ������ - مجموعه اثر