پزشکی - لیست آثار

داروشناسی پزشکی در یک نگاه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3,900 2,730 تومان

شوک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2,000 1,400 تومان

گام اول در بیهوشی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

8,000 5,600 تومان

خونریزی پس از زایمان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1,000 700 تومان

ماستیت گرانولوماتوز

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3,000 2,100 تومان

پروسیجرها در اورژانس

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7,500 5,250 تومان

اصول کاشت تک دندان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6,000 4,200 تومان

ملاحظات دارو درمانی در سالمندان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2,100 1,470 تومان