پزشکی - لیست آثار

رساله سه گفتار

عبدالله عصام رودسری

رایگان

شناخت و درمان اتیسم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2,400 1,680 تومان

بیماری های نقص ایمنی اولیه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7,500 5,250 تومان

فرایندهای پیشرفته تصفیه آب

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

600 420 تومان

کودک، بیماری مزمن کبدی، تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2,700 1,890 تومان

سلامت جامعه و محیط زیست

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5,200 3,640 تومان

آموزش و پیشگیری از سرطان پستان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5,100 3,570 تومان

فیزیولوژی بالینی (جلد اول)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10,400 7,280 تومان

پاتولوژی مولکولی سرطان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

11,200 7,840 تومان

بیهوشی در جراحی قلب

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10,000 7,000 تومان

اختلال دوقطبی و ادامه زندگی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6,000 4,200 تومان

مسمومیت ها

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

800 560 تومان

دانش تکمیلی تروما برای جراحان عمومی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6,400 4,480 تومان

علوم تشریحی(جلد اول)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10,000 7,000 تومان

جراحی دهان، فک و صورت (جلد سوم)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6,000 4,200 تومان

اصول کاربردی سونوگرافی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6,400 4,480 تومان

آشنایی با خواص بی شمار ادویه ها

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5,600 3,920 تومان

دائره المعارف مصور روماتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

12,900 9,030 تومان