تقریظ شده توسط مقام معظم رهبری - لیست آثار

غریبه

سوره مهر

3,000 تومان

دسته یک

سوره مهر

15,000 تومان

جنگ پا برهنه

سوره مهر

از 1,000 تا 6,500 تومان

نجیب

سوره مهر

از 2,500 تا 8,000 تومان

همپای صاعقه

گل علی بابایی

15,000 تومان

مجنون هور

محمدعلی آقامیرزایی

2,000 تومان