رمان خارجی - لیست آثار

1984

جرج اورول

از 1,500 تا 50,000 از 1,500 تا 39,500 تومان

پادشاهی این جهان

الخو کارپنتیه

15,000 تومان

پسر گمشده

کتاب کوله‌ پشتی

4,000 تومان

خوشه های خشم

جان اشتاین بک

111,000 87,690 تومان

مزدور

هاوارد فاست

20,000 تومان