نشریه دو هفته نامه مهر شماره (211)

5 از 1 نظر

صاحب امتیاز: سوره مهر

کتاب الکترونیکی دو هفته نامه مهر شماره (211)

حجم دانلود: 2.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 12

نشـر حلقة وصل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کتاب اسـت؛ رابطی کـه خالقان آثار و مخاطبان را به یکدیگر متصل می کند. حوزة نشر در یک تقسیم بندی کلی به دو بخش نشر آثار کتابی و غیر کتابی و در بخش نشر کتاب نیز آثار به دو بخش مکتوب و الکترونیک تقسیم می شوند.
اما در حوزة نشر ایران، یک تقسیم بندی دیگر هم خودنمایی می کند و آن تقسیم نشر کشور به دو بخش دولتی و خصوصی است و صد البته دیدگاه هایی که دربارة این دو بخش مطرح می شوند متفاوت اند.
عده ای این دو بخش را مباین و مغایر و برخی نیز این دو بخش را هم افزای یکدیگر می دانند. در این میان، در حوزة نشر هم دو نگاه وجود دارد. نگاه اول نگاهی فرهنگی است که بر اساس آن صنعت نشر نباید جایگاه تجاری و اقتصادی داشته باشد و کل نگاه باید فرهنگی باشد. ولی نگاه دوم معتقد است نگاه به حوزة نشر تجاری و اقتصادی است و اصولاً در حوزة فرهنگ نباید اقتصادی باشیم. البته در این میان نگاه سومی هم وجود دارد که با واقعیت سازگاری بیشتری دارد. این نگاه نه صرفاً اقتصادی است و نه تجاری. اگرچه حوزة نشر فرهنگی است، این دو نگاه باهم در ارتباط اند و به نوعی مکمل یکدیگرند.
در اقتصاد نشر، سه محور اصلی نگارش شامل مؤلف و مترجم، تولید یعنی ناشر و عرضه شامل پخش و توزیع کتاب نقش اصلی دارند. اما در این میان باید بخش چهارمی را در نظر گرفت که شامل مخاطبان اند؛ افرادی که متاسفانه در چرخة نشر توجه کمتری به حضور آنان می شود. اگر در گذشته سه ضلع در صنعت نشر معرفی می شد، اکنون این اضلاع به چهار بخش تقسیم می شود ...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دو هفته نامه مهر شماره (211)

مشخصات کتاب دو هفته نامه مهر شماره (211)

نوع اثر : نشریه

صفحات کتاب : 12

شماره : 211

تاریخ نشر : 1393

نظرات درباره کتاب دو هفته نامه مهر شماره (211)