کتاب جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران

حجم دانلود: 2.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 207

معرفی کتاب جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران

نویسنده در کتاب جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران، بر آن است با محور قرار دادن نگاهی تاریخی در جست‌وجوی مفاهیم و نگرش‌های نو نسبت به امنیت در بستر فرآیند تاریخی ایران و در روابط و مناسبات عرصه‌های زیستی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برآید. از این رو در گام نخست از کتاب اهمیت جامعه‌شناسی تاریخی و روش‌شناسی آن بررسی شده و سپس مفهوم امنیت اجتماعی بیان گردیده است. 

در ادامه بازتاب ویژگی‌های جغرافیایی ایران در زیست اجتماعی، پیامدهای تاریخی شیوة زیست مبتنی بر کوچ و پیامدهای اقتصادی احساس ناامنی در تاریخ ایران مطالعه شده است. در پایان از شیوة زیست قبیله‌ای پلی‌به ساختار سیاسی زده شده و فرآیند تکوین دولت و پیامدهای آن به ویژه از منظر امنیت تحلیل و انتقال قدرت از سطح قبیله‌ای به سطح فراقبیله‌ای با دید تاریخی تشریح و بر آسیب‌هایی که از این طریق به عرصه‌های اجتماعی و تاریخی ایران وارد آمده، اشاره و یک گونه‌شناسی از ساختارهای سیاسی مطرح و تحلیل گردیده است.

گزیده کتاب جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران

مطالعه درباره امنیت اجتماعی هم، به عنوان یکی از پدیده های وابسته به حوزه علوم اجتماعی، شامل گزاره پیشین می گردد. بر این اساس، یکی از زمینه هایی که می تواند شناخت ما را نسبت به امنیت اجتماعی، در حال حاضر پربار و قابل اتکاء نماید و زاوی های از این موضوع را روشن نماید، نگاه تاریخی به پدیده امنیت است.

 به سخن دیگر، حتی می توان گفت: تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری درباره این مفهوم بدون توجه به پیشینۀ تاریخی جامعۀ ایران ناقص می ماند و می تواند گمراه کننده هم باشد. بر این پایه، در این تحقیق کوشش می شود با محور قرار دادن نگاهی تاریخی در جستجوی مفاهیم و نگرش های نو نسبت به امنیت در بستر فرایند تاریخی ایران و در روابط و مناسبات عرصه های زیستی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برآییم. دربارة خط مشی کلی که بر این تحقیق حاکم است، باید این توضیح داده شود که در بخش اول؛ فصل اول و دوم کتاب راجع به کلیات این تحقیق صحبت شده است. 

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران

مشخصات کتاب جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 207

کنگره : HV8242/56‭‬‭ /آ2‏‫‭م87 1391

دیویی : 363/20955

کتابشناسی ملی : 2711820

شابک : ‏‫‫978-964-426-577-8

سال نشر : 1391

نظرات درباره کتاب جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران