کتاب اینترنت و امنیت اجتماعی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی اینترنت و امنیت اجتماعی

حجم دانلود: 2.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 235

 معرفی کتاب اینترنت و امنیت اجتماعی

کتاب اینترنت و امنیت اجتماعی، یکی از دستاوردهای منظومه تحقیقاتی «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی» است که در آن به بررسی نقش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی پرداخته شده و از حیث سلبی (آسیب‌ها و تهدیدها) و نیز ایجابی (فرصت‌ها در تولید و ارتقای امنیت اجتماعی) مطالعه گردیده است. 

در این رهگذر مباحثی چون: مفهوم تئوری سیستمی، انواع سیستم، تهدیدات امنیتی، اثرات اینترنت بر ابعاد زندگی بشری، تعریف ثبات و تعادل و... در بخش ادبیات تحقیق بررسی گردیده و سپس نوع تحقیق از حیث ماهیت و روش و مراحل انجام آن توضیح داده شده و به دنبال آن یافته‌های حاصل از تحقیق تحلیل گردیده و در پایان به بحث و تفسیر نتایج و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است.

گزیده کتاب اینترنت و امنیت اجتماعی

با ارزیابی و تحلیلی که از وضعیت مطالعات امنیتی در کشور به عمل آمد، گروه پژوهشی جامعه و امنیت به دو نتیجة اساسی دست یافت. اول آنکه ما اغلب در کشور، در پرداختن به مباحث امنیتی، به صورت انفعالی عمل می کنیم. دوم اینکه در نظام اداری و امنیتی کشور، فعالیت های علمی، عمدتاً متمرکز در حوزه امنیت ملی و آن هم بیشتر در زمینه ترجمه و استفاده از مکاتب و نظریه های خارجی بوده است. درحالی که با توجه به شرایط و ویژگی های خاص جامعه ایران، نیازمند تولید نظریه های بومی در سطوح مختلف امنیت و از جمله امنیت اجتماعی (جامعه ای) هستیم.

 همچنین باید توجه داشت که در مطالعات امنیتی نیازمند هر دو رویکرد توصیفی و تجویزی هستیم. در رویکرد توصیفی، اغلب ماهیت پدیده ها و علت به وجودآمدن آن ها بحث می شود لیکن در رویکرد تجویزی، راهکارهایی برای آینده جهت تحقق اهداف و مدیریت امنیت در کشور ارائه می شود. مشکلی که تاکنون وجود داشته آن است که رویکردهای توصیفی در مراکز علمی و آکادمیک دنبال می شود و رویکردهای تجویزی منحصر به مراکز اجرایی است. بنابراین نوعی انفصال بین این دو حوزه ایجاد شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب اینترنت و امنیت اجتماعی

مشخصات کتاب اینترنت و امنیت اجتماعی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 235

کنگره : HM851‏‫‭/م26‮الف‬9 1391

دیویی : 303/4834

کتابشناسی ملی : 2740094

شابک : 978-964-426-586-0

سال نشر : 1391

نظرات درباره کتاب اینترنت و امنیت اجتماعی