کتاب رابطه عملکرد و کارایی کارکنان

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی رابطه عملکرد و کارایی کارکنان

حجم دانلود: 1.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 152

معرفی کتاب رابطه عملکرد و کارایی کارکنان


کتاب رابطه عملکرد و کارایی کارکنان، تالیف مراد خوش کنار، به ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمان ها می پردازد.

امروزه سازمان ها با محیط های متغیر و چالش های گوناگون درون و برون سازمانی مواجه هستند. از این رو، ضرورت تغییر در نظامات و ساختارهای سنتی احساس می شود که تغییر در نظام ارزیابی عملکرد از جمله آن ها است.

 به همین دلیل در سال های اخیر ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از راهبردهای توسعه منابع انسانی و در نتیجه بهبود کیفیت ارائه محصول و خدمات اهمیت زیادی پیدا کرده است.

 روشن است که منابع انسانی شایسته و خلاق، مؤثرترین سرمایه سازمان ها برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه به حساب می آید.

از سوی دیگر، معیار سنجش موفقیت هر سازمان، کیفیت عملکرد منابع انسانی آن است تنها منابع انسانی کیفی، قادرند سازمان را در رسیدن به هدف های خود یاری کنند.

 در سازمان های پیشرو، هدف های منابع انسانی و هدف های سازمان در یک راستا قرار گرفته و با ایجاد هماهنگی و ارائه راهنمایی های لازم توسط سرپرستان، افراد هر چه بیشتر به سازمان احساس تعلق خاطر می نمایند. انجام رضایت بخش وظایف، موجب بهبود عملکرد سازمان می شود. 

ارزیابی عملکرد منابع انسانی با توجه به هدف سازمان ها، یکی از محورهای اصلی و زیربنایی برای تشکیل سرمایه انسانی و کسب موفقیت در تحقق آرمان ها و راهبردهای سازمانی است.

دانشگاه های پیام نور نیز در زمره سازمان های آموزشی و پرورشی قرار می گیرد. راهبرد اصلی این سازمان ها، تربیت نیروی انسانی شایسته، متعالی، متعهد و متخصص برای پاسخگویی به نیازهای کشور برای ورود به عصر دانایی است. 

کتاب رابطه عملکرد و کارایی کارکنان مطالعه موردی کارکنان دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب در جهت تشکیل سرمایه انسانی شایسته، کاراً و متعهد پیش رفته و امید می رود نتایج اجرای این طرح رهنمودهایی ارائه نماید تا سازمان را قادر نماید در راهی که می پیماید بیش از گذشته به موفقیت نائل شود.

انجام هر تحقیق عملی دارای اهدافی است. هدف نقطه آرمانی و مطلوبی است که محقق به دنبال تحقیق آن است. کتاب رابطه عملکرد و کارایی کارکنان، هدف اصلی و اهداف فرعی زیر را نیز دنبال می کند:

هدف اصلی: بررسی رابطه بین ارزیابی عملکرد کارکنان (ویژگی های فردی، روش های رفتاری، نتایج عملکرد) و کارایی

اهداف فرعی:

رابطه بین ارزیابی عملکرد از نظر ویژگی های فردی بر کارایی افراد در سازمان
رابطه بین ارزیابی عملکرد از نظر روش های رفتاری بر کارایی افراد در سازمان
رابطه بین ارزیابی عملکرد از نظر نتایج عملکرد افراد بر کارایی آنان در سازمان
تفاوت بین ارزیابی عملکرد و کارایی کارکنان بر اساس ویژگی های دموگرافیک (جنس، سن، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت)

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب رابطه عملکرد و کارایی کارکنان

مشخصات کتاب رابطه عملکرد و کارایی کارکنان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 152

کنگره : HF5549/2‭‬‭ /‮الف‬9‏‫‬‮‭خ9 1395

دیویی : 658/300955

کتابشناسی ملی : 4400683

شابک : 978-600-8077-29-9

سال نشر : 1395

نظرات درباره کتاب رابطه عملکرد و کارایی کارکنان