کتاب بررسی و تحلیل مبانی رفتار سازمانی کارمندان دولت

(مطالعه موردی کارمندان رسمی دانشگاه های دولتی و پیام نور)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی بررسی و تحلیل مبانی رفتار سازمانی کارمندان دولت

حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 202

معرفی کتاب بررسی و تحلیل مبانی رفتار سازمانی کارمندان دولت 

کتاب بررسی و تحلیل مبانی رفتار سازمانی کارمندان دولت نوشتۀ زینب میرجانی، پژوهشی پیرامون تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد و رفتار کارمندان دانشگاه های دولتی است. دنیای امروز ما، دوره ی سازمان ها می باشد و گردانندۀ اصلی آن انسان ها هستند. آن ها به کالبد سازمان ها جان می بخشند و تحقق هدف ها را میسر می سازند.

بدون انسان سازمان بی معنی و مدیریت امری باطل است. از این رو، بررسی رفتار انسان ها در سازمان یا مبحث رفتار سازمانی همواره در عرصۀ مدیریت و سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اندیشمندان این رشته را به نگارش آثار بی شماری ترغیب ساخته است؛ چرا که نیروی انسانی سازمان مهم ترین عنصر و بزرگترین ثروت آن محسوب می شود.

در واقع نیروی انسانی، نیروی محرک سازمان ها درجهت رسیدن به اهدافشان قلمداد می شود. امروزه مانند گذشته نیست که مزیت رقابتی یک سازمان تنها در تکنولوژی و ابزارآلات پیشرفته خلاصه شود، بلکه بزرگ ترین مزیت یک سازمان در به کارگیری نیروی خلاق و ماهر است. سازمان های امروزی در واقع نیازمند افرادی هستند که بتوانند با استفاده از دانش، مهارت و تعهد خود موجبات اثربخشی سازمان را فراهم آورند و به کارگیری آن ها نیازمند زبده بودن مدیریت و توانایی او در تشخیص، کنترل و اصلاح رفتار آن ها می باشد.

از طرف دیگر موفقیت و اثربخشی سازمانی به طور قابل توجهی به دانش آن، عوامل سازمانی و استفاده از منابع سازمانی بالقوه و مدیریت بستگی دارد. به علاوه دانستن الگوهای رفتاری در سازمان و روابط آن ها با ابعاد مختلف سازمانی می تواند نقش مهمی در مدیریت مسائل سازمان داشته باشد. رفتار در سازمان تنها حاصل عملکرد انتظارات رسمی، نیازهای فردی و اهداف سازمانی نیست بلکه نتیجۀ ارتباطات پویای بین این عناصر می باشد.

ﻣﻄﺎﻟﻌۀ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻛﺎری از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر رﺷﺘۀ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎنی در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. به طور کلی رفتار سازمانی با توجه خاصی که به تأثیر عناصر و عوامل مختلف فردی تا سازمانی بر رفتار درون سازمان دارد در بهسازی عملکرد افراد و متعاقباً اثربخشی فردی و سازمانی تأثیر غیر قابل انکاری دارد.

گزیده کتاب بررسی و تحلیل مبانی رفتار سازمانی کارمندان دولت 

برای استراتژی، رویکردهای متعددی وجود دارد. این رویکردها را می توان در طیفی جای داد که یک سوی آن رویکرد های کلاسیک و سوی دیگرش را رویکردهای نوین استراتژی تشکیل داده است. رویکردهای کلاسیک استراتژی به تبعیت از چارچوب های شکل گیری آن، الگوها و متدولوژی های طراحی و پیاده سازی استراتژی را ارائه داده و تجویزی است، در حالی که رویکردهای نوین، بیش از ابزار و متدولوژی، بر مفاهیم توسعه دهنده نگرش و بصیرت مدیران تأکید دارد و توصیفی است.

بارزترین رویکرد کلاسیک برنامه ریزی استراتژیک و شناخته شده ترین وجه رویکردهای نوین تفکر استراتژیک است. در برنامه ریزی استراتژیک، بر اساس مجموعه ای از الگوهای تجویزی و روش های گام به گام، استراتژیست در جهت تدوین استراتژی سازمان هدایت می شود، در حالی که تفکر استراتژیک با تأکید بر اهمیت شناخت و پاسخگویی درست به نیاز مشتری، استراتژیست را در راستای یادگیری و نوآوری در محیط کسب و کار، جهت و انگیزه می دهد.

در واقع برنامه ریزی و تفکر استراتژیک مکمل یکدیگرند. هنری مینتزبرگ با معرفی ده مکتب برای استراتژی تلاش کرده است تا دسته بندی با معنایی را برای این رویکرد ارائه دهد. بر اساس نظریه مینتزبرگ هر یک از این مکتب ها در جای خود معتبر بوده و در مقاطع مختلف چرخه عمر سازمان اثربخش خواهند بود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب بررسی و تحلیل مبانی رفتار سازمانی کارمندان دولت

مشخصات کتاب بررسی و تحلیل مبانی رفتار سازمانی کارمندان دولت

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 202

کنگره : ‏‫‬‮‭HD58/7‏‫‬‮‭/م9ب4 1397

دیویی : ‏‫‬‮‭658/3

کتابشناسی ملی : 5214571

شابک : 978-622-6055-52-9

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب بررسی و تحلیل مبانی رفتار سازمانی کارمندان دولت