کتاب امپراتوری پنبه

یک تاریخ جهانی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی امپراتوری پنبه

صفحات کتاب : 608

معرفی کتاب امپراتوری پنبه

کتاب امپراطوری پنبه، در یک مقدمه و چهارده فصل، به روند صنعتی شدن پنبه و اثرات آن بر جهان، خصوصا جهان سرمایه داری پرداخته است. بکرت مورخ و استاد دانشگاه هاروارد، متخصص تاریخ قرن نوزدهم و تاریخ جهانی شدن است. او در این اثر به مقوله تاریخ از پایین و تاریخ از حاشیه پرداخته است.

تاریخ از پایین، یعنی تمرکز بر اقشار کم تر دیده شده در تاریخ و اثرات آنها بر جامعه و انسانیت. تاریخ از حاشیه نیز، انتخاب یک موضوع به ظاهر کم اهمیت و نشان دادن ابعاد پنهان آن در افق منازعات انسانی؛ اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی.

در اینجا، نوبت به پنبه می رسد تا راز خود را در تاریخ سرمایه داری عیان کند. کتاب امپراطوری پنبه، افقی جهان شمول دارد و با نشان دادن اهمیت پنبه و روند صنعتی شدن آن، به مسائلی پرداخته است که تاکنون کسی آن را ندیده یا نخواسته ببیند. یکی از مهمترین این مسائل، سرمایه داری جنگ است.

سرمایه داری جنگ، شکل واقعی سرمایه داری است. بدوی، خشونت بار و ضدانسانی. چیزهایی که طی این سال ها در تغییر سرمایه داری دیده ایم در واقع پوسته ای است در پنهان کردن آنچه که به کام مردم تلخ است.

کتاب امپراطوری پنبه، با عکس ها و نمودارهایی که در خود دارد، نشان گر ذهن انضمامی و دقیق نویسنده است. بکرت، فقط درگیر کلیات نیست. او با ارجاعات فراوان و جزئی سعی کرده است جهانی دقیق از آنچه اتفاق افتاده است را به مخاطب امروز نشان دهد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب امپراتوری پنبه

مشخصات کتاب امپراتوری پنبه

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 608

کنگره : ‏‫‭HD9870/5‬‬

دیویی : ‏‫‭338/4767721‬‬

کتابشناسی ملی : 6089459

شابک : 978-622-6837-33-0

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب امپراتوری پنبه