کتاب چابکسوار

3 از 1 نظر

کتاب چاپی چابکسوار

صفحات کتاب : 424

معرفی کتاب چابکسوار

داستان بلند «چابکسوار» بر مبنای قیام و زندگینامه مختار ثقفی است. کتاب چابکسوار با روایت سفر اتفاقی نویسنده این داستان به عراق و آشنایی او با یک کتاب فروش دوره گرد آغاز می شود که از طریق او کتابی قدیمی که روایتی از قیام مختار بوده است به دست نویسنده می رسد. نویسنده اما در اتفاقی کتاب را از دست می دھد و در ادامه ناچار به مراجعه به ذھن خود برای یادآوری کتاب و کشف نسخه ای دیگر از متن می شود و او حاصلش را در ادامه در قالب داستان زندگی مختار بیان می کند.

در فرازی از کتاب چابکسوار ماجرای شھادت مختار ثقفی این گونه روایت شده است: «تیزی خنجری را دید. خنجر درخشید. درست شبیه ھلال ماه بود. ھمان ماه ی که در کودکی به پدرش نشان داده و پرسیده بود چرا باریک و تیز است. پدر در جوابش خندیده بود. صدای پدر را می شنید: مراقب باش به آن دست نزنی که پوست نازک و لطیفت خونی نشود. و او در عالم کودکی دست بلند کرده بود ولی نتوانسته بود ھلال ماه را بگیرد. از پدر خواسته بود او را روی شانه ھایش بگذارد تا

ھلال سفید را بگیرد. صدای خنده پدرش را می شنید که او را بر شانه ھای ستبرش گذاشته بود و با ھم می دویدند و گلویش سوخت».

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب چابکسوار

مشخصات کتاب چابکسوار

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 424

کنگره : ‏‫PIR8233‭‬‭ /‮الف‬77‏‫‬‭چ2 1396

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 4982924

شابک : ‫‭‫‬‭978-600-8460-37-4‬

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب چابکسوار