کتاب به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (2)

در خانه و مدرسه با کودکان چگونه سخن بگوییم تا بیاموزند...

3 از 1 نظر

کتاب چاپی به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (2)

صفحات کتاب : 317

معرفی کتاب به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (2)

ارتباط با کودکان روش خاصی دارد. به کمک کتاب به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (2) با کودکان تان به درستی رفتار کنید تا ارتباط خوبی داشته باشید. در خانه و مدرسه با کودکان چگونه سخن بگوییم تا بیاموزند...


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (2)

مشخصات کتاب به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (2)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن

صفحات کتاب : 317

کنگره : ‏‫‬‭LB1033‏‫‭/ف9د9 1382

دیویی : ‏‫‬‭371/10230973

کتابشناسی ملی : ‭م‌82-33545

سال نشر : 1382

نظرات درباره کتاب به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (2)