کتاب نخل و نارنج

روایت داستانی زندگی و زمانه شیخ مرتضی انصاری (ره)

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 247

خلاصه کتاب نخل و نارنج

معرفی کتاب نخل و نارنج

روایت داستانی زندگی و زمانه شیخ مرتضی انصاری (ره)

زندگی نامه داستانی و مهیج شیخ اعظم, مرتضی انصاری که 150 سال است دو کتاب معروفش, رسائل و مکاسب کتب درسی حوزه است.

اثرگذاری شیخ مرتضی انصاری بر جریان فقه شیعه مشهور است و تلاش مثال زدنی و ستودنی او در تربیت شاگردانی که ساختار علمی دین را قوت بخشیدند و شاگردان آن ها بعدها دنیا را تکان دادند بر همه مشخص است.

 شاگردانی که این عالم تربیت کرد, پرچمدار مبارزات سیاسی تاریخ سازی در خاورمیانه شدند؛ به عنوان نمونه میرزا محمدحسن شیرازی عهده دار زعامت دینی شیعیان شد و توانست در برابر قرارداد استعماری عصر ناصرالدین شاه فتوای مهم تحریم تنباکو را صادر کند و مردم را به مقاومت فرابخواند.

پیروزی میرزای شیرازی توانست راه را بر جنبش های بعدی فراهم کند و دیگر شاگردان شیخ انصاری در ربع نخست قرن چهاردهم هجری توانستند نخستین انقلاب ۱۰۰ ساله اخیر را در منطقه خاورمیانه رهبری کنند. 

مکتب علمی و فقهی او شاگردانی چون امام خمینی (ره) داشت که اولین حکومت دینی در دوران غیبت کبری را بنا کردند.

وحید یامین پور در کتاب نخل و نارنج به سراغ روایت داستانی زندگی و زمانه شیخ اعظم, شیخ مرتضی انصاری رفته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 247

کنگره : ‏‫‬‭PIR8365‭‬‭

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 6215175

سال نشر : 1398

نظرات