کتاب کتابچه هفت عادت افراد تاثیرگذار

درس هایی تاثیرگذار برای تحول شخصی

5 از 2 نظر

خلاصه کتاب کتابچه هفت عادت افراد تاثیرگذار

معرفی کتابچه هفت عادت افراد تاثیرگذار

درس هایی تاثیرگذار برای تحول شخصی


قبول این که بین محرک و واکنش فاصله ای وجود دارد که پر کردنش فقط از عهده ما برمی آید، ما را توانمند می سازد تا خود به تنهایی مسئولیت زندگی خودمان را برعهده بگیریم. طولی نمی کشد که دیگر نمی توانیم قبول کنیم قربانی شرایط محیطی هستیم یا صرفاً بخاطر ژن مان به موفقیتی رسیده ایم.

این کتاب شامل هفت عادتی است که دیدگاهی تدریجی، زنجیره ای و یکپارچه برای رشد اثربخشی شخصی فراهم می کند تا کم کم ما را از وابستگی به دیگران، به استقلال و قبول مسئولیت های خودمان و همبستگی یعنی توجه به دیگران و اتحاد قوا برای افزایش تاثیرگذاری شخصی برساند.

این هفت عادت، بسیاری از اصولِ پایه ای ِتاثیرگذاریِ انسان را دربر می گیرد. عادات هفت گانه، نشان دهنده درونی سازیِ اصولِ صحیحی است که براساس آن، شادیِ مداوم و موفقیت شکل می گیرد. سه عادت اول، اساس پیروزی هایِ شخصیِ ما هستند که چارچوب خصوصیاتِ شخصیتی مان را براساس آن پرورش می دهیم. سه عادت دوم، پیروزی هایِ همگانی هستند، یعنی موقعیت هایی که ما با دیگران همکاری می کنیم.

آخرین عادت، در تمام زمینه ها، اثربخشیِ زندگیِ ما را بالا می برد. این هفت عادت، به شما مهارتی می دهند تا تمامِ سعی و کوشش خود را برای ساختنِ شخصیتی یکپارچه به کار بگیرید.
ثمره این هفت عادت، سازگاری با خودمان، عزیزانمان، دوستانمان و شرکای کاری مان است. ساخت شخصیتی کاملاً درست، سخت است، ولی غیرممکن نیست.

 چنین شخصیتی سریع شکل نمی گیرد. بلکه با تمرکز بر اصولی صحیح و توجه متعادل بین انجام و رشد توانایی هایمان، در وظیفه خلق زندگی ای موثر، سودمند و مسالمت آمیز قدرتمند می شویم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات

98933****1155

مطالب خیلی خوبی دارد

1400/4/23

پاسخ