کتاب انگل شناسی دامپزشکی(جلد اول)

مجموعه پرسش و پاسخ( تک یاخته شناسی و بندپایان)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی انگل شناسی دامپزشکی(جلد اول)

حجم دانلود: 5.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 628

اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی آن ﻣﻮرد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ درس و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آن (ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن و ﮐﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ) ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺎﻣﻊ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﯾﮏ آزﻣﻮن و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان. در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﻟﻒ (ﺑﯿﺶ از 3000 ﺳﺌﻮال) ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ درﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی دروس را درﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. ﺳﺌﻮاﻻت در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و در 2 ﺳﻄﺢ (ﺳﻄﺢ 1 وﯾﮋه ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺳﻄﺢ 2 وﯾﮋه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮ 2 ﺳﻄﺢ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺻﻔﺤﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺤﺎﻓﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺼﻮرت دو ﺟﻠﺪی اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻌﻀﻼت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب انگل شناسی دامپزشکی(جلد اول)

مشخصات کتاب انگل شناسی دامپزشکی(جلد اول)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 628

کتابشناسی ملی : 3412312

سال نشر : 1391

نظرات درباره کتاب انگل شناسی دامپزشکی(جلد اول)