تجربیات مدیران - لیست آثار

پدر ثروتمند، پدر فقیر

رابرت کیوساکی

از 13,900 تا 62,900 از 13,900 تا 49,691 تومان

راهیابی درجات بالاتر

مارک ویکتور هانسن

2,000 تومان

آی کیو مالی

رابرت کیوساکی

از 2,800 تا 4,800 تومان

مدیریت زمان

زرین کلک آفتاب

8,000 تومان

استثنائی ها

مالکوم گلدول

از 2,800 تا 4,800 تومان