پژوهش دفاع مقدس - لیست آثار

میراث مقدس و جنگ ناتمام

اسماعیل نوده فراهانی

22,000 تومان

جاسوس بازی

حمید داودآبادی

از 17,000 تا 60,000 از 17,000 تا 47,400 تومان

نظام جهانی

حجر اردستانی

2,600 تومان

صدام و حزب بعث

حجر اردستانی

1,000 تومان

سه نگاه

علیرضا کمری

15,000 تومان

تحریف واقعیت

سیدحسن منتظرین

11,000 تومان