نمایشنامه - لیست آثار

متد

خوردی گالسران

9,200 تومان

از پشت روزنه ها

حمیده وحیدی

14,500 تومان

موزه ی خصوصی

تهمینه محمدی

4,000 تومان

نمایشنامه ز

فرهاد پیربال

9,000 تومان

بافندگان

گرهارت هاوپتمان

15,000 تومان

سنگی بر سنگ

پرویز عرب

13,500 تومان

سکوت برده ها

علیرضا کوشک جلالی

8,000 تومان

سفر خروج

عبدالرحمان شرقاوی

47,000 37,130 تومان

محپلنگ

ایرج صغیری

7,000 تومان