مدیریت عمومی - لیست آثار

تصمیم گیری

استیفن پی . رابینز

از 9,400 تا 15,900 تومان

جهاد اقتصادی

محمود اصغری

1,500 تومان

ناحیه سودآوری

سبکتو

از 2,800 تا 4,800 تومان

آداب معاشرت برای مدیران

کبری سبزعلی یمقانی

14,000 تومان