× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2 / 5

آشنایی با آراء متفکران درباره هنر جلد 5

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

مجموعه اثر : آشنایی با آراء متفکران درباره هنر

صفحات کتاب : 264

شابک دیجیتال : 978-600-03-2098-0

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

خلاصه اثر

”‌آشنایی‌با آرای‌متفکران‌درباره‌هنر(5)“تالیف دکترمحمد‌مددپور ، در ادامه مجموعه مباحث پژوهشی است، به بررسی آرای متفکران جدید مدرن و پست مدرن می پردازد. این کتاب از دوازده فصل تشکیل شده است که عناوین این‌ فصول ‌عبارت اند ‌از: فرهنگ ‌اومانیستی‌ هنر‌ جدید،آغاز‌فلسفه‌هنرجدید،متألّهان‌وهنرمندان‌ نظریه‌پرداز‌ نوافلاطونی،‌آغاز‌اندیشه‌های‌‌دوگانه ‌فلسفی‌درعصر‌خرد‌وباروک،فلسفه‌هنر‌عصرروشنگری،‌انتقال‌‌از‌فلسفه‌ هنر‌به‌علم‌زیبایی‌شناسی، آغاز ایده الیسم آلمانی‌وتکوین‌ نظریه‌ کانتی‌ هنرمدرن، فلسفه رمانتیک‌هنر،فلسفه‌های‌هنری ضدهگلی،نحله‌های‌صغیر‌فلسفه‌هنر‌مدرن ‌وزیبایی‌شناسی، گذر‌از‌ فلسفه ‌رسمی‌ هنر‌غربی، فلسفه‌های پست‌مدرن‌هنروزیبایی شناسی . همچنین در مطلبی کوتاه با عنوان هنر منجی به تشریح کارکرد هنر به عنوان منادی گشایش در عصر تجلّی قدسیان و حقیقت در عصر ما پرداخته است. کتاب با بهره گیری از منابع متعدد علمی نگاشته شده و در بخشی مستقل در پایان آن یادداشتها و حواشی هر فصل آورده شده است.در همین بخش نیز ارجاعات لازم به منابع برای مطالعه بیشتر و استناد مطالب آورده است. درقسمتی از کتاب می خوانیم: « ... شاید هیچ گاه این چنین هنر به سوی شخصی وفردی شدن نرفته وابهام وبی معنایی بر آن سیطره نیافته باشد.رازگونگی این هنر نیز درهمین تنهایی است ... درهنرهای کهن نوآوری بی اساس نوعی بدعت مذموم تلقی وبا تردید مواجه می شد.از‌این‌رو‌بی سابقگی وابهام وبی‌معنایی‌اثر‌هنری‌برای‌آن‌امتیاز محسوب نمی شد، درفرهنگ شرقی و یونانی – رومی وقرون وسطای مسیحی وحدت ویگانگی اثراهمیت دارد،نه بداعت وتجدد ونوآیینی اثر.شرق هنرمند وهنر را برتر از طبیعت تلقی می کند،اما دریونان هنر چون معرفت الهی ابداع نقوش والحان ازلی وقدسی است،وبرتری آن امری الهی است نه انسانی .هنر وزیبایی هنری درعصرمدرن صرفا به گونه ای بازی تلقی می شود.دراین معنا هنر عبارت است ...»

کتاب الکترونیکی

5,000 تومان

حجم : 1.9 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 264

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول: فرهنگ اومانیستی هنر جدید
نهضت رنسانس
مبانی علم جدید
مبانی سیاست جدید
عصر تثبیت و فسخ تاریخ غرب
عصر بحران و مسخ تاریخ غرب
هنر کلاسیک رنسانسی
هنر رمانتیک پس از رنسانس
هنر عصر بحران فرهنگ غربی
فصل دوم: آغاز فلسفه هنر جدید
آرای متفکران جدید در باب هنر
مارسیلیو فیچینو
آثار علمی جدید درباره هنرهای جدید: آلبرتی، داوینچی، دورر
نظریه موسیقی: جوزپه زارلیونو
نظریه ارسطویی در شعر شاعران رنسانس
فصل سوم: متألّهان وهنرمندان نظریه پردازنوافلاطونی
نیکولاس کوسانوس(یا کوزایی)
نظریه پرسپکتیو ریاضی و اندازه گرایی محض
مطالعات تئوریک و نظری آلبرتی
تأویل نوافلاطونی هنر دنیوی بوتیچلی و داوینچی در اندیشه فیچینو
نظریه مثالی شبه اشراقی میکل انژ
فصل چهارم:آغازاندیشه های دوگانه فلسفی در عصر خردوباروک
دکارت و عقلانیت جدید هنری
فرانسیس بیکن
تصویر جهان در فلسفه دکارتی
اصول فلسفه دکارتی در نظریه هنر
فصل پنجم: فلسفه هنر عصر روشنگری
بسط فلسفه دکارتی در اندیشه هنری
مسئله قوانین در عقل انگاری دکارتی
بسط فلسفه تجربی بیکنی در اندیشه هنری
هنر در نظر جان لاک
هنر در نظر هابز
هنر در نظر دیوید هیوم
مسئله ذوق در تجربه انگاری غیر دکارتی
فصل ششم: انتقال از فلسفه هنر به علم زیبایی شناسی
زمینه تحولات زیبایی شناسانه
زیبایی شناسی بومگارتن
تأسیس زیبایی شناسی مستقل
بسط نظریه زیبایی شناسی بومگارتن
ادموند برک و مطالعات زیبایی شناسی عصر روشنگری
کیفیات زیبایی شناسانه
روش پدیدارشناسانه
روش زیست شناسانه
مطالعات زیبایی شناسی
فصل هفتم: آغاز ایده آلیسم آلمانی و تکوین نظریه کانتی هنرمدرن
کانت و زیبایی شناسی مدرن
متافیزیک زیبایی شناسی
تجربه و تحلیل کانت از ماهیت احکام ذوق
حکم ذوق و زیبایی
بی غرضی درحکم ذوقی و هنر
احکام چهارگانه زیباشناسانه کانت
مسئله اعتبار حکم زیبایی ذوق
نظر کانت درباب امر والا
فصل هشتم: فلسفه رمانتیک هنر
مبانی شناختی رمانتیک
بیان عاطفی و هیجانی
متخیله و فانتزی
نظریه های رمانتیکی ارگانیسم و سمبلیسم
گوته و هردر
فیشته ومن خّلاق
شلینگ و عالم خیالی
شیلر و بازی هنری
نظریه بازی
هگل و نظریه مرگ هنر
هنر برای هنر
زیبایی مطلق
صورت و معنای هنری
غایت هنر و والایی روح مطلق
سه دوره تاریخی هنر
پایان و مرگ هنر
فصل نهم: فلسفه های هنری ضد هگلی
شوپنهاور
اراده معطوف به حیات و زندگی
هنر راهی برای گریز از رنج اراده
مراتب هنر
نسبت زیبایی و والایی
بدبینی شوپنهاوری
نیچه
زایش تراژدی
گریز از مرگ و پایان هنر
پرسش از وجود
هنرِ ایده آل نیچه
روح دیونوسوسی و آپولونی هنر
انکار حقیقت و مرگ خدا
نیهیلیسم
اراده معطوف به قدرت هنرمند
خلسه و طرب هنری
مراتب هنر
نسبت هنر و حقیقت
زیبایی نیچه و افلاطون
نزاع زیبایی و هنر با حقیقت
هنر منشأ رهایی انسان در پایان تاریخ
شلایرماخر و کی یرکه گور(134)
تجربه دینی برتر از تجربه زیبایی شناسانه
تجربه دینی شلایرماخر
کی یرکه گورو اگزیستانس
زندگی نازل استحسانی
آدم اخلاقی
آدم دینی و ایمانی
فصل دهم: نحله های صغیر فلسفه هنر مدرن و زیبایی شناسی
نظریه شهودی هنر مدرن
هانری برگسون شهود حیوی
نکاتی درباب شهود قدیم و جدید
بندتوکروچه: نظریه مابعدالطبیعی
نظریه های خلقی، طبیعی و مادی هنر
تولستوی: نحله رئالیسم سوسیالیستی
کارل مارکس: رئالیسم ماتریالیست دیالکتیکی
مذهب اصالت طبیعت یاناتورالیسم
هنر برای هنر یا هنر برای جامعه
هنر برای هنر
هنر برای جامعه(161)
نظریه های صوری و زبانی هنر
ارنست کاسیرر و صورت های سمبلیک
نظریه اصالت صورت و فرمالیسم
فرمالیسم و نحله انتقادی جدید
نظریه صورت و معنا
نشانه شناسی
فونکسیونالیسم: نظریه اصالت کارکرد
فصل یازدهم: گذر از فلسفه رسمی هنر غربی
آغاز گذار پس از پایان تاریخ غرب
فلسفه های غیر رسمی
طریقت تفکر معنوی هیدگر
طریقت آماده گر نیچه برای گذر از مابعدالطبیعه
وضع پست مدرن
گذر از هنر مدرن و مابعدالطبیعه جدید
هوسرل
پدیدارشناسی هنری
اصول پدیدارشناسی ماهوی
پدیدارشناسی و هنر
مارتین هیدگر
حقیقت اثر هنری
مبدأ اثر هنری
هرمنوتیک وجودی
سوابق منطق هرمنوتیک و مبانی آن
حضور هنرمندانه در برابر عالم انسانی
هرمنوتیک نفسانی و دینی و ادوار تاریخی(193)
روح زمانه هگل و دیلتای ادوار تاریخی
ابتنای تفکّر حصولی بر حضور قلبی
دازین و اگزیستانس حضوری انسان در ادوار تاریخی
حقیقت و معرفت هنری
واردات قلبی، وقت و زمان تاریخی حکمت ُانسی
انکشاف حقیقت و فقر ذاتی انسان و عالم او
شهود هرمنوتیک
عالم انسانی و هنری
نسبت هنر و تکنولوژی
فصل دوازدهم: فلسفه های پست مدرن هنر و زیبایی شناسی
وضع پست مدرن
حاشیه بر متن مدرن
فلسفه هنر نحله فرانکفورت
والتر بنیامین
انحطاط و زوال هنر آیینی بزرگ
تئودور آدورنو
هنر مدرن با اجتناب از مدرنیته
هابرماس
بازگشت به زیبایی شناسی ناتمام مدرنیته
معنویت سکولار هابرماسی
میشل فوکو
پارادایم های علمی و ادوار هنری
جنون و امر خلاف آمد عادت
اصل گسست ادوار تاریخی و هرمنوتیک
جیانی واتیمو
انتقال نظر فوکو به فلسفه هنر
ژاک دریدا
انکار پست مدرنی متافیزیک غربی
رها از معنا و حقیقت
شالوده شکنی متن
نفی حضور معنا در اثر هنری
کلام آخر هنر منجی
یادداشت ها و حواشی

محصولات مشابه

بیشتر